Φόρμα Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης

Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης
Σε περίπτωση που θεωρείτε πως εμπίπτετε στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4957/22, πριν προβείτε στην υποβολή της αίτησης, δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 108990/Ζ1/16-9-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ4899 /τ.Β' /16-09-2022) και την αριθμ. πρωτ. 84560/Ζ1 /27-7-2023 Υ.Α (ΦΕΚ4837 / τ.Β' /01-08-2023) Υ.Α.
Δείτε τα 2 ΦΕΚ στα παρακάτω link:
ΦΕΚ για εθνικό ενδιάμεσο εισόδημα 23-24
ΦΕΚ 4899τ.Β'16-9-2022 (αριθμ. πρωτ. 108990/Ζ1/16-9-2022 Υ.Α)

Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης

Παρακαλούμε κατεβάστε το υπόδειγμα από το παρακάτω link: Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, να εκτυπώσετε το έγγραφο και να το ανεβάσετε υπογεγραμμένο.

Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: pdf doc docx rar zip.

Ανέβασμα Δικαιολογητικών

Επισυνάψτε στο παρακάτω πεδίο τα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε μορφή συμπιεσμένου φακέλου (.zip, .rar, .7z)

Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf rar zip .7z.

Υπεύθυνη Δήλωση

Θα πάρετε το γνήσιο της υπογραφής από τη πλατφόρμα Έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr, επιλέγοντας Υπεύθυνη Δήλωση με Ελεύθερο Κείμενο από αυτό το link https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates.

Στο πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης Προς, θα γράψετε:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Στο ελεύθερο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης, θα γράψετε τα ακόλουθα:

Α) Έχω λάβει γνώση ότι με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679
που τέθηκε σε εφαρμογή την 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό έχω ενημερωθεί ότι,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής από τα
τέλη φοίτησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει
απαραίτητο η Επιτροπή Επιλογής κατατίθενται στο ΠΜΣ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και ότι η τήρηση και η επεξεργασία των
παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με στόχο την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση
αποτελεσμάτων των απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης.
Β) Ενημερώθηκα για τα ανωτέρω και παρέχω τη συγκατάθεση μου για την τήρηση και επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων για όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
Γ) Βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων των υποβληθέντων εγγράφων.
Δ) Δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ με τη διάταξη του
άρθρου 86 του Ν.4957/2022 και δεν λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή

Μετά την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης, θα ανεβάσετε το αρχείο pdf στο παρακάτω πεδίο.

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: pdf rar zip .7z.